Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Crna Gora

Na osnovu dokaza iz stava 1 ovog člana Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave izdaju duplikat licence, odnosno duplikat izvoda licence. U vozilu prevoznika iz stava 6 ovog člana, mora se nalaziti ugovor o radu i ovjerena kopija poreske potvrde poslodavca o zaposlenom izdata od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz. U vozilu prevoznika koje se u javnom prevozu putnika i tereta koristi na osnovu zakupa ili lizinga mora se nalaziti ugovor iz stava 2 ovog člana, odnosno lizingu, kao i izvod licence koji glasi na zakupca, odnosno korisnika lizinga.

Original licence prevoznik je dužan da čuva u prostorijama u kojima se nalazi njegovo stvarno sjedište. Protiv rješenja iz st. 2 i 7 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Ugovor iz stava 2 ovog člana, dostavlja se organu uprave nadležnom za poslove naplate poreza. Za sprovođenje stručnog osposobljavanja i ispita o stručnoj osposobljenosti Privredna komora mora ispunjavati uslove iz člana 14 ovog zakona. Ispit o stručnom osposobljavanju iz stava 1 ovog člana, nijesu dužna polagati lica koja imaju visoku ili višu stručnu spremu smjer drumskog saobraćaja ili najmanje deset godina radnog iskustva u upravljanju prevozom.

Dozvola iz stava 2 ovog člana, izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva i izvršene procjene transportnih kapaciteta domaćih prevoznika. Lica koja su obavljala poslove odgovornog lica za prevoz putnika i tereta dužna su da završe skraćeno stručno osposobljavanje za drumski saobraćaj u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona. Privremeno oduzeto vozilo iz stava 6 ovog člana, ostavlja se na odgovarajući obezbijeđen parking pri čemu sve posljedice i troškove u vezi oduzimanja vozila snosi prevoznik. 57) licencu iz člana 119 stav 1 ovog zakona, koja se izdaje na period od pet godina, prenese na drugo lice (član 119 stav 4).

My Honeymoon (by Backpack) through Montenegro – New York Magazine

My Honeymoon (by Backpack) through Montenegro.

Posted: Mon, 14 Jun 2021 07:00:00 GMT [source]

U slučaju krize ili ozbiljnih poremećaja na tržištu prevoza tereta u Crnoj Gori, koji je nastao zbog obavljanja međunarodnog prevoza tereta i kabotaže, Vlada može naložiti sprovođenje mjera radi zaštite domaćih prevoznika. Prevozniku je zabranjen prenos dozvola iz člana 110 ovog zakona na drugog prevoznika. Organ uprave dužan je da godišnji izvještaj o izdatim dozvolama iz stava 1 ovog člana dostavi Ministarstvu najkasnije do 31.

O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Uračunavanje stanične usluge iz stava 3 ovog člana, vrši se na osnovu zaključenog ugovora u pisanoj formi između prevoznika i turističke agencije ili autobuske stanice. Prevoznik je dužan najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 ovog člana, pisanim putem obavijestiti autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje. Izuzetno od stava 3 ovog člana, red vožnje može se prenijeti na pravnog sljedbenika, koji preuzima sva prava i obaveze i nastavlja sa obavljanjem prevoza.

Gorgeous Montenegro: the best of the coast – The Guardian

Gorgeous Montenegro: the best of the coast.

Posted: Sun, 12 Jun 2016 07:00:00 GMT [source]

Postupci koji su započeti do roka iz stava 1 ovog člana okončaće se pred Organom uprave. Postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prevoz putnika Sarajevo – Crnogorsko primorje – Sarajevo

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje nadležni organ lokalne uprave, na čijoj teritoriji se vrši djelatnost. Dozvola iz stava 2 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu stranog prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza. Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom. U autobusu prevoznika kojim se obavlja vanlinijski prevoz iz stava 8 ovog člana, mora se nalaziti ugovor o prevozu zaključen sa korisnikom prevoza i spisak putnika koji je ovjerio korisnik prevoza, na osnovu dokaza o pravu na prevoz (avionska ili vozna karta). Prevoznik, turistička agencija ili autobuska stanica dužni su da prodaju i izdaju vozne karte u međunarodnom linijskom prevozu u skladu sa odredbama člana 54 ovog zakona, odnosno prema cjenovniku iz člana 74 stav 2 ovog zakona.

Prvi pomen ovog ilirskog grada nalazimo u V. veku pre nve ere, kod Sofokla, a Pseudo-Ksilaks navodi da se od njega do Drača putuje morem dan i noć, a kopnom tri dana. Zemlja ilirskog plemena Enhilejaca, na kojoj je osnovan grad Budva, pominje se još u mitovima vezanim za Kadmosa i Harmoniju, doseljenika iz grčke Tebe. Godine i specijalizovana je za transfer putnika sa aerodroma Podgorica, aerodroma Tivat, aerodroma u Dubrovniku i Tirani, luke i željezničke stanice u Baru, do svih destinacija u Crnoj Gori i nazad. Naša agencija je specijalizovana za transfer putnika sa aerodroma Podgorica, aerodroma Tivat, aerodroma u Dubrovniku i Tirani, luke i željezničke stanice u Baru, do svih destinacija u Crnoj Gori i nazad.

https://taxi-travel.me/

Prevoznik prevoz iz stava 1 ovog člana, dužan je da obavlja na osnovu saglasnosti koju izdaje nadležni organ lokalne uprave. Ukoliko dođe do promjene podataka na osnovu kojih je izdata licenca prevoznik je dužan da pismeno obavijesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave o promjeni podataka, u roku od osam dana od dana nastale promjene. Ukoliko se u roku od osam dana od dana objavljivanja zahtjeva iz stava 5 ovog člana, ne prijave domaći prevoznici za obavljanje prevoza putnika i prevoza tereta na teritoriji Crne Gore, izdaje se dozvola stranom prevozniku za kabotažu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se isprave o ispunjavanju uslova iz člana 19 ovog zakona i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva, odnosno nadležnog organa lokalne uprave. Izuzetno od stava 1 ovog člana, strani prevoznik može da obavlja kabotažu ako je utvrđena međunarodnim ugovorom ili ako ima dozvolu za kabotažu. Javni prevoz putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza. Saglasnost iz stava 3 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza putnika. Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međugradskom linijskom prevozu prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da obavlja na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje.

Vozač koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti u radnom odnosu sa pravnim licem ili preduzetnikom koji vrši prevoz za sopstvene potrebe ili vlasnik tereta koji prevozi. Prevoz iz člana 122 stav 1 alineja 1 ovog zakona vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, može se vršiti bez odobrenja. Na izdavanje licence za pružanje usluga teretne stanice shodno se primjenjuje odredba člana 98 ovog zakona. Mjere iz stava 1 ovog člana, predlaže Ministarstvo u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove ekonomije i predstavnicima Privredne komore.

Strani prevoznik, odnosno vozač dozvolu iz stava 1 ovog člana dužan je da ima u vozilu prilikom obavljanja prevoza. Prevoznik dozvolu za međunarodni prevoz tereta mora da koristi za vozilo za koje je izdat izvod licence, odnosno odobrenje za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe. Prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika dužan je da koristi autobusku stanicu utvrđenu redom vožnje, odnosno dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika.

Jedina smo licencirana agencija za kombi prevoz putnika na teritoriji Hrvatske

Stranom fizičkom licu koji ponovi prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana, može se privremeno zabraniti ulazak u Crnu Goru u trajanju do dvije godine. 60 do 68 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 500 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 800 eura. 14, 22, 45 i 57d ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura.

Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje su potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa tim ugovorom. Zabranjeno je prevozniku u vanlinijskom prevozu putnika ukrcavanje i iskrcavanje putnika suprotno stavu 10 ovog člana. Mjesto ukrcavanja i iskrcavanja putnika za prevoz iz stava 1 ovog člana određuje nadležni organ lokalne uprave na svojoj teritoriji. Zabranjeno je prevozniku obavljanje vanlinijskog prevoza putnika suprotno stavu 1 ovog člana. Prevoznik i vozno osoblje dužno je da putniku u međunarodnom linijskom prevozu, po ulasku u autobus, izdaju čitko popunjenu voznu kartu i potvrdu za prevoz putničkog prtljaga iz stava 1 ovog člana.

Prevoz sa i do aerodroma u Podgorici

Razaranjem antičke Duklje od strane Avara i dolaskom Slovena, veliki broj romanizovanih starosedelaca se povukao u utvrđene primorske gradove. U ranom srednjem veku, Budva je vizantinski grad, sa grčkom vojnom posadom (garnizonom) i iliro-romanskim stanovništvom, a nastanjivali su je i grčki i italijanski trgovci. Po osamostaljenju Dukljanske kneževine Budva ulazi u njen sastav, a kasnije i u sastav Kraljevine Duklje. Mada su Grci osnovali mnoge kolonije u Mediteranu, po svemu sudeći, u delu obale Jadranskog mora, na području današnje Crne Gore, nisu uspeli u naseljavanju kolonista, iz razloga što im to nije dopuštalo domorodačko ilirsko stanovništvo.

Prevozniku iz stava 1 ovog člana nije dozvoljeno da primi na prevoz putnike sa teritorije Crne Gore. Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana plaća se naknada koja je prihod Budžeta. Visinu naknade za izdavanje i produžavanje dozvola iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada. Za izdavanje i produžavanje dozvole iz stava 1 ovog člana plaća se naknada koja je prihod Budžeta. Uz zahtjev za produženje dozvole pored dokaza o ispunjavanju uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavlja se i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva, koji po služenoj dužnosti pribavlja Ministarstvo.

Tranzitni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore strani prevoznik obavlja na osnovu dozvole za tranzit. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prevoznik dostavlja usklađene redove vožnje, kao i ugovore o zajedničkom obavljanju prevoza, zaključene sa stranim prevoznikom za sve priložene redove vožnje i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva. Zahtjev za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori. U slučaju nemogućnosti obezbjeđivanja polaska na liniji prema redu vožnje ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se očekuje kašnjenje autobusa duže od 30 minuta, prevoznik je dužan da obavijesti autobuske stanice. Prevoznik je dužan da o prestanku obavljanja međugradskog linijskog prevoza u pisanoj formi obavijesti Ministarstvo i autobuske stanice najkasnije 30 dana prije prestanka obavljanja prevoza.

Prevoznik koji obavlja šatl prevoz može predložiti promjenu važećeg cjenovnika usluga prevoza. Auto-taksi prevoznik može predložiti promjenu važećeg cjenovnika usluga prevoza. Naizmjenični prevoz putnika je prevoz prethodno https://taxi-travel.me/ organizovanih grupa putnika za više putovanja iz istog mjesta polaska u isto mjesto dolaska. Prevozniku je zabranjen prevoz putnika posebnim linijskim međugradskim prevozom koji nijesu upisani u spisak putnika.

Način obavljanja posebnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika prevoznik, odnosno vozno osoblje obavlja na autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje. Domaći prevoznik dužan je da vrati licencu i izvode licence prilikom preuzimanja nove licence sa izvodima licence iz stava 3 ovog člana.

Putničkim vozilom, autobusom ili teretnim vozilom kojim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja prevoz za sopstvene potrebe zabranjeno je obavljati prevoz putnika, odnosno tereta u komercijalne svrhe. Javni prevoz tereta obavlja se u međunarodnom drumskom saobraćaju i u unutrašnjem drumskom saobraćaju. Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da pruža usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima u skladu sa opštim uslovima iz stava 4 ovog člana i prema cjenovniku usluga autobuske stanice.

Kombi prevoz putnika Hrvatska

U licenci profesionalnog vozača pored odgovarajuće kategorije unosi se kod 95 kao dokaz stečene stručne osposobljenosti. Prvo ćemo se odvesti do Budve, napraviti pauzu za fotografije da vidimo Budvu iz daleka. Ovaj grad je najpopularnija turistička destinacija u zemlji i taxi budva podgorica može se pohvaliti odličnim plažama, kao i lijepim, zidinama ograđenim centrom grada. Stara gradska jezgra slikovito je smještena na prilično malom poluotoku, a njegove uske krivudave ulice kriju mnoštvo povijesnih građevina, crkava i malih trgova koji će vas oduševiti.

Licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju i dozvole za međunarodni prevoz putnika koje su izdate do stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdate. U autobusu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, mora se nalaziti spisak lica sačinjen prije početka obavljanja prevoza, potpisan i ovjeren od strane lica iz člana 122 stav 1 ovog zakona. Prevoznik za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta, kao i prazne vožnje u okviru tog prevoza, je dužan u vozilu kojim obavlja prevoz imati stranu dozvolu za međunarodni prevoz tereta. Prevoznik je dužan da međunarodni prevoz tereta obavlja na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Izuzetno od stava 2 ovog člana prevoznik može prodavati voznu kartu za svog kooperanta u međunarodnom linijskom prevozu putnika. Izuzetno od stava 2 ovog člana, ukoliko ispred registrovanih smještajnih kapaciteta nema mogućnosti za prijem i iskrcavanje putnika, prevoznik prevoz putnika mora započeti ili završiti na stajalištima u neposrednoj blizini registrovanih smještajnih kapaciteta, koja odredi nadležni organ lokalne uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *