Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Crna Gora

Licima starijim od 67 godina života vozačka dozvola se izdaje sa rokom važenja od tri godine. Zdravstvena sposobnost kandidata za vozača, vozača motornih vozila, odnosno skupa vozila, instruktora vožnje i vozača tramvaja utvrđuje se zdravstvenim pregledom koji vrši zdravstvena ustanova koja ispunjava uslove za vršenje tog zdravstvenog pregleda, u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite. 8) 20 godina života za kategoriju A, uz uslov da lice ima najmanje dvije godine iskustva vožnje motocikla sa dozvolom kategorije A2. Prethodno vozačko iskustvo nije neophodno ukoliko kandidat ima najmanje 24 godine života. Uobičajeno boravište u smislu ovog zakona ima lice koje u Crnoj Gori boravi u skladu sa zakonom, najmanje 185 dana u kalendarskoj godini, zbog ličnih ili poslovnih okolnosti koje ukazuju na čvrstu povezanost između tog lica i mjesta gdje boravi. Lični podaci brišu se iz evidencije iz stava 1 ovog člana, poslije pet godina od dana unosa u evidenciju.

O zdravstvenoj sposobnosti za vozača zdravstvena ustanova iz stava 1 ovog člana izdaje ljekarsko uvjerenje. Ukoliko su na vozilu koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi očigledno neispravni sklopovi i uređaji vozila bitni za bezbjedno kretanje vozila, odnosno ukoliko vozilo nije u voznom stanju, ovlašćeni policijski službenik će isključiti vozilo iz saobraćaja i oduzeti registarske tablice. Ukoliko jedan od učesnika saobraćajne nezgode ili lice koje je pretrpjelo materijalnu štetu u nezgodi iz stava 1 ovog člana, neposredno nakon saobraćajne nezgode zahtijeva vršenje uviđaja, ostali učesnici su dužni da ostanu na mjestu saobraćajne nezgode do završetka uviđaja. U slučaju iz stava 3 ovog člana lice je dužno da se vrati na mjesto nezgode odmah, ukoliko to dozvoljavaju zdravstvene sposobnosti ili da se javi nadležnom organu. Postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i branika iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje upravljač puta.

Ako privredna društva i preduzetnici iz stava 1 ovog člana ne podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila u propisanom roku, prestaju sa radom. Odobrenje za osposobljavanje kandidata za vozača izdato po ranijim propisima važi do donošenja odluke po zahtjevu iz stava 1 ovog člana. Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana izazvao neposrednu opasnost za druge učesnike u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, učiniocu će se, pored kaznenih bodova iz stava 2 ovog člana, odrediti dva dodatna kaznena boda.

Organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja može, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa, ovlastiti upravljača puta, javno preduzeće ili ustanovu da vrši snimanje saobraćaja u skladu sa stavom 1 ovog člana. Sertifikat o homologaciji vozila za tip vozila izdaje organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja, a potvrdu o homologaciji za pojedinačno vozilo izdaje pravno lice iz člana 246 stav 1 ovog zakona. Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja na osnovu dozvole koja se izdaje po postupku za izdavanje dozvola za međunarodni javni prevoz putnika, odnosno tereta, u skladu sa ovim zakonom, ako je međunarodnim ugovorom predviđeno da se prevoz obavlja na osnovu dozvole.

px’/>

https://taxi-travel.me/